Adresa:

Spoločnosť: GÜHRING Slovakia, s.r.o.

Adresa: Hliny 1412/4

017 07 Považská Bystrica

Slovenská Republika

 

Kontakt

Telefón: + 421 (0) 42 4262 144

Fax: + 421 (0) 42 4330 891

Web: www.guehring.sk

Mail: guehring@guehring.sk

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť zapísanú v Obchodnom registri, zapísal Okresný súdu v Trenčíne , Oddiel Sro, vložka 14247/R

Zastúpená konateľom spoločnosti p. Ing Rastislavom Jančovičom, PhD.

 

IČO: 36 332 003

DIČ: 2021767682

IČ DPH: SK2021767682

Riešenie spotrebiteľských sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov, ktorú nájdete na adrese  http://ec.europa.eu/consumer/odr. Nie sme povinní ani pripravení zúčastniť sa konania na riešenie sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským orgánom.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah on-line ponuky

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za platnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky zodpovednosti voči autorovi týkajúce sa škôd materiálneho alebo nemateriálneho charakteru spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sa úplne vylučujú za predpokladu, že na strane autora nie je žiadna dokázateľná alebo úmyselná chyba alebo chyba z nedbanlivosti. Všetky ponuky sa môžu meniť a nie sú záväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie, vymazanie častí alebo strán, či celej ponuky bez predchádzajúceho oznámenia alebo na dočasné pozastavenie či úplné ukončenie uverejňovania.

2. Referencie a odkazy

Pre priame alebo nepriame referencie na internetové stránky tretích strán („hyperlinky“), ktoré sú mimo zodpovednosti autora, platí klauzula o zodpovednosti jedine ak mal autor vedomosť o ich obsahu a bolo by technicky možné a primerané, aby zabránil použitiu informácií ak majú protizákonný charakter. Autor ďalej výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov nemá vedomosť o žiadnom protizákonnom obsahu na internetových stránkach, ktoré sú prepojené odkazmi. Autor nemôže akokoľvek ovplyvniť súčasný alebo budúci vzhľad obsahu alebo autorstvo pripojených/prepojených stránok. Týmto sa autor dištancuje od celého obsahu všetkých pripojených/prepojených stránok, ktoré boli upravené po vytvorení odkazu. Uvedené platí pre všetky odkazy na internetovej stránke vytvorenej autorom ako aj pre príspevky tretích strán v knihách návštev, diskusných fórach, indexoch odkazov, adresároch a všetkých ostatných formách databáz a tam, kde môže byť obsah vytvorený autorom prístupný a externe prepísateľný. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah referenčnej internetovej stránky a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo zneužitia informácií získaných takýmto spôsobom je výhradne zodpovedný používateľ tejto referenčnej stránky a nie strana, ktorá len odkazuje na dané uverejnenie prostredníctvom odkazov.

3. Autorské práva a práva vyplývajúce z obchodnej známky

Pri všetkých uverejnených informáciách sa autor usiluje rešpektovať autorské práva použitých obrázkov, grafiky, audio materiálu, video materiálu a textov, ktoré vytvoril alebo používa bezplatnú grafiku, audio materiál, video materiál a texty. Všetky chránené obchodné značky a obchodné známky uvedené v internetovej ponuke bez výhrady podliehajú ustanoveniam príslušných platných zákonov o označovaní a ustanoveniam vlastníckych práv všetkých zaregistrovaných vlastníkov. Jednoduchá zmienka o obchodnej známke na tejto stránke nemôže viesť k domnienke, že táto nie je chránená právami tretej strany! Autorské práva na uverejnený materiál vytvorený autorom zostáva vo vlastníctve autora. Akákoľvek jeho reprodukcia alebo použitie takejto grafiky, audio materiálu, video materiálu a textov v iných elektronických alebo printových zverejneniach nie je dovolené bez výslovného povolenia autora.

4. Ochrana údajov

V prípade, že internetová ponuka poskytuje možnosť vloženia osobných alebo obchodných údajov (emailovú adresu, mená/názvy, adresy), je takéto poskytnutie údajov používateľom výhradne na dobrovoľnej báze. Využitie a platba za všetky ponúkané služby je povolené – v prípade, že je to technicky možné a primerané – bez špecifikácie takýchto údajov alebo len s uvedením anonymných údajov alebo prezývok. Použitie v kontexte značky alebo porovnateľných údajov ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla rovnako ako emailové adresy tretích strán pre posielanie nevyžiadaných informácií nie je povolené. Vyhradzuje sa právo na uskutočnenie právnych krokov voči zasielateľovi takzvanej nevyžiadanej pošty v rozpore s týmto zákazom.

5. Právna účinnosť klauzuly o zrieknutí sa zodpovednosti

Zrieknutie sa zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, na ktorú ste boli odkázaný. V prípade, že ktorákoľvek časť alebo jednotlivý úsek tohto textu sčasti alebo úplne nezodpovedá súčasným právnym podmienkam, neovplyvňuje to účinnosť zostávajúcich častí dokumentu s ohľadom na ich obsah a platnosť.